';

Poszukujemy Podwykonawcy/partnera

Obsługa ekonomiczna spółki komunalnej

Strefa Doradztwa Sp. z o.o. jest firma doradczą, świadczącą usługi od roku 2011. 

Do stałej obsługi naszego klienta – spółki komunalnej zlokalizowanej w województwie kujawsko-pomorskim  poszukujemy Podwykonawcy/partnera, który na zasadzie stałej umowy będzie wykonywał zadania analityczne dla zarządu i zespołu kierowników.

Spółka realizuje zadania własne gminy. Nie są oczekiwane specjalne kompetencje wynikające z branży.

Obecnie usługi te wykonywane są samodzielnie przez Spółkę Strefa Doradztwa. Od 15 sierpnia 2023 całość prac powinna zostać przejęta przez podwykonawcę/partnera. Przewidujemy ok 2 miesięczny okres wsparcia ze strony dotychczasowego konsultanta/opiekuna klienta na poznanie klienta, do czasu pełnej samodzielnej obsługi.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu stałych usług doradztwa ekonomicznego na rzecz naszego klienta – spółki komunalnej zlokalizowanej w województwie kujawsko-pomorskim, o rocznych przychodach ok. 20 mln zł, zatrudniających ok. 100 osób
 2. Okres realizacji umowy to 12 miesięcy, z możliwością 3 miesięcznego wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:
  1. Opracowywania programów i planów Spółki, w szczególności rocznego planu finansowego.
  1. Opracowywania prognoz finansowych dla banków.       
  1. Sporządzania sprawozdań z realizacji planu finansowego – kwartalnych i rocznych (sprawozdanie zarządu z działalności) z częścią opisową według określonych wzorów i w wyznaczonych terminach.                     
  1. Obsługi procesu budżetowania kosztów działów.
  1. Samodzielnego korzystania z systemu finansowo-księgowego za pomocą zdalnego dostępu.
  1. Dostarczania danych finansowych do opracowania sprawozdań sporządzanych przez działy Spółki.
  1. Zaprojektowania, opracowywania i utrzymywania pulpitów menadżerskich w Power BI.
  1. Bieżącej analizy sytuacji finansowej Spółki oraz stawiania stosownych wniosków w tym zakresie.                           
  1. Bieżącej analizy sprzedaży z wyodrębnieniem na poszczególnych artykułach i usługach na podstawie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstw.           
  1. Innych zleceń wg uzgodnień.
 4. Szacunkowa pracochłonność ww. prac to średniomiesięcznie 40-45 roboczogodzin. Liczba godzin w poszczególnych miesiącach może się wahać. Szacunkowa wartość została ustalona na podstawie dotychczasowej współpracy z naszym klientem.
 5. Współpraca jest możliwa w dwóch alternatywnych opcjach, :
  1. Wariant I  – w pełni zdalny  – przez platformę zaproponowaną i utrzymywaną przez Podwykonawcę/partnera (Teams, Zoom, inne). W tym wariancie całość prac będzie wykonywana zdalnie.
  1. Wariant II – mieszany  – na miejscu w siedzibie klienta przez 1 dzień w miesiącu, a poza tym przez platformę zaproponowaną i utrzymywaną przez Podwykonawcę/partnera (Teams, Zoom, inne).

II. WYMAGANIA I WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO             

 1. Zamawiający wymaga, aby Podwykonawca/partner dysponował zespołem min. 2 osób, z czego każda o następujących kwalifikacjach i doświadczeniu:
 2. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
 3. Doświadczenie minimum 3 lata w wykonywaniu analiz ekonomicznych (jako członek zespołu doradczego lub jako pracownik działu controllingu, analiz, ekonomicznego itp.)
 4. Zamawiający wymaga aby Podwykonawca/partner jako podmiot gospodarczy posiadał najmniej 2 letnie doświadczenie  w realizacji stałych usług doradczych analogicznych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (dotyczących bieżącej działalności, w tym planowania/budżetowania),  na rzecz co najmniej dwóch podmiotów gospodarczych.

III. POZOSTAŁE WYMOGI FORMALNE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
 2. Przystępując do postępowania Podwykonawca/partner akceptuje wszystkie warunki opisane w zapytaniu ofertowym.
 3. Nie dopuszcza się udziału dalszych podwykonawców.
 4. Podwykonawca/partner musi być podmiotem zarejestrowany na terytorium RP.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych, obejmujących Wariant I – zdalny, albo Wariant II mieszany albo oba alternatywne warianty.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – obejmujących jeden ze wskazanych wariantów.
 7. Podwykonawca/partner przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań w wersji papierowej i elektronicznej będących utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałego w ramach realizacji umowy, które obejmują nieograniczone, wielokrotne stosowanie dokumentacji oraz dokonywanie zmian, uzupełnień i dostosowań dokumentacji do potrzeb zamawiającego lub jakichkolwiek innych podmiotów wskazanych przez Zamawiającego.

IV. TERMINY

Termin realizacji zamówienia: zamówienie realizowane będzie do dnia 31.08.2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia umowy 01-15.08.2023 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona z wykorzystaniem formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. W ofercie Oferent wskaże dla preferowanych przez siebie wariantów:
  1. Ryczałtową cenę miesięczną za realizację usług w średniomiesięcznym wymiarze do 45 godzin miesięcznie (zł/miesiąc netto)
  1. Stawkę godzinową za zadania wykraczające poza średniomiesięczny wymiar 45 godzin. (zł/roboczogodzinę).
 4. W celu wykazania spełniania wymogów zamawiającego wskazanych w punkcie II, Oferta musi zawierać:
  1. wykaz osób , które będą wykonywały zamówienie z opisem ich wykształcenia i doświadczenia,
  1. wykaz stałych usług doradczych realizowanych przez Oferenta na rzecz co najmniej dwóch podmiotów gospodarczych w ciągu ostatnich 2 lat ze wskazaniem nazwy klienta, zakresu i okresu współpracy.
 5. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (elektronicznej), w języku polskim.
 6. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy przesłać na adres biuro@strefadoradztwa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2023 r. do godziny 15.00.

Oferty złożone po czasie nie będą rozpatrywane

VI. OPIS KRYTERIÓW WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I SPOSOBU OCENY OFERT

 1. W odniesieniu do ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający dokona ich oceny na podstawie kryteriów:
  1. Cena – 100%.
 2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie będzie podlegała odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować ceny netto bez podatku VAT

VII. INFORMACJE DODATKOWE ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zamówienie nie podlega przepisom Prawa Zamówień Publicznych.
 2. Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Wykonawca składając ofertę jest nią związany do dnia 15.08.2023 r.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn, z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
 5. Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach przeprowadzonego postępowania oraz poinformuje o wyniku postępowania.
 7. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 8. Zapytanie ofertowe jest ogłaszana na portalach przetargowych i umieszczone na stronie www Zamawiającego.
 9. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego nic przysługuje odwołanie
 10. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, ale również nic jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 11. Z postępowanie zostaną wykluczeni wykonawcy którzy :
  1. złożyli oferty po terminie;
  1. złożyli oferty nie spełniające kryteriów wskazanych punkcie V.
  1. złożyli oferty bez podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.
 12. Informacje na temat postępowania udzielane są mailowo  – biuro@strefadoradztwa.pl oraz telefonicznie. Informacji udziela Maciej Grabowski, Członek Zarządu Strefa doradztwa Sp. z o.o.  tel. 782866493.
 13. Klauzula informacyjna RODO jest dostępna pod adresem https://strefadoradztwa.pl/klauzula-informacyjna-rodo/
Poleć
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIN
 • Pinterest
Udostępnij
Tagi

+48 782 866 493 biuro@strefadoradztwa.pl Klauzula Informacyjna RODO