';

Szczegółowa oferta

STREFA DORADZTWA

Niezależnie od wielkości Twojej Firmy i branży, przygotujemy profesjonalny biznesplan z wiarygodnymi projekcjami finansowymi, zgodny z wymogami banków.

STREFA FINANSÓW

Biznesplan, projekcja finansowa, wycena  są przydatnymi narzędziami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które uwiarygadniają przedsiębiorstwo w oczach instytucji finansującej.

pexels-photo-40120
 • Biznesplany i projekcje finansowe

Przygotowanie biznes-planów, symulacji finansowych do kredytów inwestycyjnych.
Wielowariantowe modele finansowe.
Współpraca z bankami i innymi instytucjami przy restrukturyzacji.
Ekonomiczna obsługa restrukturyzacji przedsiębiorstw i spółek.

 • Wyceny przedsiębiorstw

• wyceny majątkowe przedsiębiorstw oraz nieruchomości (we współpracy z licencjonowanym rzeczoznawcą)
• wyceny dochodowe przygotowywane łącznie z prognozami finansowymi
• przygotowanie planów przekształcenia, wycen udziałów, przedsiębiorstw na potrzeby przekształcenia
• księgowo-podatkowe przygotowanie przedsiębiorstwa do przekształcenia
• optymalizacja finansowo-podatkowa (m.in. symulacje podatkowe i finansowe) przy przekształceniu formy prawnej
• rekomendacja formy prawnej w kontekście przyszłego transferu zysków do właścicieli

STREFA STRATEGII

Umiejętne połączenie wiedzy marketingowej i finansowej umożliwia zbudowanie strategii przedsiębiorstwa czy organizacji.

Uczestniczymy w budowaniu strategii przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi inżynierii zarządzania. Odbiorcami naszych usług są zarówno przedsiębiorstwa komercyjne, jak i instytucje non-profit – w szczególności instytucje kultury.

4-slider
 • Opracowywanie analiz strategicznych

• analiza SWOT/TOWS
• analiza sił konkurencyjnych (Analiza Portera)
• prowadzenie/moderowanie warsztatów strategicznych w zespole klienta
• rekomendacje strategii

 • Budowa celów strategicznych w perspektywach strategicznej karty wyników

• budowa celów strategicznych w perspektywach Strategicznej Karty Wyników – finansowej, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju
• budowa mapy strategii
• opracowywanie celów strategicznych dla działów/zespołów/stanowisk – kaskadowanie

 • Budowa systemu wskaźników monitorujących wdrażanie strategii

• budowa wskaźników diagnostycznych w czterech perspektywach karty wyników
• przełożenie celów strategicznych na wskaźniki przyszłości (wskaźniki działań)
• opracowanie wskaźników dla działów/zespołów/stanowisk – kaskadowanie
• opracowanie ścieżki dojścia dla poszczególnych celów i wskaźników

STREFA TRANSPORTU PUBLICZNEGO

I INNYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Samorządy mogą powierzać realizację zadań publicznych spółkom zależnym – podmiotom wewnętrznym – w ramach procedury in-house.

Przepisy nakładają na te podmioty szczególne obowiązki dotyczące kalkulacji kosztów usług publicznych, za które przysługuje rekompensata oraz pozostałych usług. Formą zabezpieczenia Samorządu przed ryzykiem wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej jest audyt rekompensaty okresowo wykonywany w podmiocie wewnętrznym.
W ramach tego obszaru współpracujemy zarówno z Samorządami jak i Spółkami Komunalnymi.

pexels-photo444_640
 • Przygotowanie firmy do rozliczania rekompensaty
 • Przegląd ewidencji kosztów w zakresie zgodności z regulacjami ustawy o transporcie drogowym oraz Rozporządzenia 1370 i przepisami o pomocy publicznej
 • Wydzielenie poszczególnych działalności – podstawowej, na sieci i pozostałej
 • Opracowanie zasad kalkulacji kosztów działalności podstawowej – publicznej i niepublicznej – obejmujących podział na koszty stałe i zmienne.
 • Opracowanie zasad kalkulacji kosztów działalności pomocniczej – niepublicznej.
 • Ew. zaproponowanie zmian w systemie ewidencji kosztów – w celu corocznego wykazania prawidłowości wypacanej rekompensaty.
 • Opracowanie umowy powierzenia zadania publicznego z prognozą rekompensaty
 • Wydzielenie zadań, które będzie realizował organizator
 • Wydzielenie zadań, które będzie realizował operator
 • Ustalenie zasad i procedury wypłaty rekompensaty
 • Przegląd ewidencjonowanych kosztów
 • Przygotowanie prognozy kosztów w układzie rekompensaty
 • Wyliczenie należnej rekompensaty w kolejnym roku.
 • Porównanie kosztów z innymi przedsiębiorstwami
 • Prognozy i symulacje rekompensaty
 • Zbudowanie modelu finansowego w formie arkusza kalkulacyjnego, umożliwiającego analizę wielu wariantów (dot. inwestycji, kosztów, majątku, finansowania) i ich wpływu na wysokość rekompensaty.
 • Przygotowanie prognoz kosztów, przychodów, bilansu i przepływów pieniężnych dla różnych wariantów.
 • Oszacowanie kwoty rekompensaty w zakładanym horyzoncie czasowym

+48 782 866 493 biuro@strefadoradztwa.pl Klauzula Informacyjna RODO